Ubezpieczenia dla Firm

Dzięki Biurze Ubezpieczeń Witold Sadza w Zielonej Górze zdobędziecie Państwo najlepsze i najkorzystniejsze oferty wszelakiej formy ubezpieczeń firmy. Mamy przydatne i pomocne pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i przedstawicieli wolnych zawodów z oferty wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych. Znajdziecie w nich m.in.:
Ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu 
• gwarancja stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji kontraktu w razie kłopotów wypłacane są środki na wypadek niewykonania lub niewywiązania się z kontraktu 
• uwiarygodnia przedsiębiorcę w oczach klientów  
Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw
• pokrywa koszty pokrycia strat mienia, wynikających z następstw wyszczególnionych w umowie 
• cechuje się elastycznością dotyczącą wyboru zakresu pokrywanych szkód 
Pracownicze ubezpieczenia na życie
pokrywa koszty pokrycia strat mienia, wynikających z następstw wyszczególnionych w umowie • cechuje się elastycznością dotyczącą wyboru zakresu pokrywanych szkód 
Ubezpieczenia ochrony prawnej
stanowi zabezpieczenie majątkowe w razie pojawienia się spraw cywilnych ubezpieczenie pokrywa honorarium prawnika, koszty sądowe i inne wydatki
Ubezpieczenie podróży służbowych
• pokrywa koszty leczenia za granicą 
• zawiera ochronę pracownika w trakcie wykonywania zadań służbowych 
• zawiera w sobie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie dochodów
ochrona obejmuje prywatne dochody ubezpieczonego – środki finansowe uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej
Ubezpieczenie stałych kosztów działalności
stałe koszty działalności, to koszty jakie ubezpieczony poniósł w czasie przerwy w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności spowodowaną szkodą w ubezpieczonym mieniu
Ubezpieczenia mienia w transporcie: drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym
• zabezpiecza środki obrotowe, mienie osób trzecich, maszyny, urządzenia lub wyposażenie i wartości pieniężne 
• od zdarzeń takich jak wypadek środka transportu, zdarzenie losowe, rabunek, kradzież z włamaniem 
• w trakcie załadunku bądź rozładunku z powodu mechanicznych uszkodzeń lub zniszczenia ładunku
Ubezpieczenie OC firmy
• zabezpiecza majątek firmy przed działaniami osób trzecich 
• pokrywa koszty szkód wyrządzonych przez podwykonawców 
• pokrywa koszty szkód w nieruchomościach osób trzecich 
Gwarancje ubezpieczeniowe
bezwarunkowe wypłacenie ustalonej w umowie sumy, niezależnie od uchybień stron
Ubezpieczenia ryzyka budowy
• obejmuje szkody materialne powstałe wskutek zdarzeń losowych, z wyłączeniem tych wyłączonych z zakresu ubezpieczenia 
• ubezpieczenie obejmuje teren budowy, już istniejące mienie, sprzęt i wyposażenie, maszyny budowlane, etc.
Ponadto można ubezpieczyć
• Ochrona Pracowników w czasie zagrożenia koronawirusem - Grupowe Ubezpieczenie Covid-19 
• ubezpieczenie danych elektronicznych i nośników danych oraz dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej 
• ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności 
• ubezpieczenie utraty czynszu 
• ubezpieczenie urządzeń zewnętrznych 
• ubezpieczenie mienia podczas targów i wystaw 
• ubezpieczenie prac budowlano-montażowych 
• ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych 
• ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń 
• ubezpieczenie zepsucia i kosztów utylizacji środków obrotowych 
• ubezpieczenie dewastacji 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy ruchomości 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za podwykonawców 
• ubezpieczającego 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku 
• ubezpieczenie czystych strat finansowych   
Po kontakcie telefonicznym lub mailowym możemy rozpocząć analizę, przedstawić pełną ofertę dostępnych w Biurze Ubezpieczeń Witold Sadza produktów i dobrać najkorzystniejsze ubezpieczenie dla firmy.
BUWS (c) 2022, Wszelkie prawa zastrzeżone                                                                                                               Szybki kontakt: 605 583 347
Godziny pracy biura: pn-pt 9:00 - 18:00, sob, nie - zadzwoń: 605 583 347